Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Nařízení KVS Pardubice o ošetřování včelstev proti varroáze
Upozornění
Petr Borský
15.07.2008 11:33:19

Číslo jednací: EPI/2969/2008-1

NAŘÍZENÍ č. 6/2008

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad") jako místně a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve věci výskytu nebezpečné nákazy varroázy včel na území Pardubického kraje nařizuje podle § 49 odst. l písm. c) veterinárního zákona tato

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

Čl. I LETNÍ A PODZIMNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV

Všem chovatelům včel na území Pardubického kraje se nařizuje provedení letní a podzimní léčby proti varroáze včel u všech včelstev následujícím způsobem:
(1) Do všech včelstev se nařizuje v období od 21. července 2008 do 4. srpna 2008 vložit
pásky GABON PA-92 a. u. vet. se současným vložením podložek na dno úlů. Pásky
mohou být vloženy zásadně pouze do včelstev, kterým byl vytočen med a která byla
zúžena a částečně zakrmena.
(2) Pásky GABON PA-92 a. u. vet. se nařizuje ze včelstev odstranit po čtyřech týdnech
od jejich vložení.
(3) V období nejdříve od 10. října 2008 do 31. prosince 2008 se nařizuje všechna včelstva
třikrát ošetřit přípravkem VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet. Při těchto ošetřeních
nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod a mezi jednotlivými ošetřeními musí být
dodržena minimální přestávka 9 dnů, přičemž třetí ošetření nesmí být provedeno před
20. listopadem 2008. Pro provedení třetího ošetření přípravkem VARIDOL (FUM, AER)
sol. a. u. vet. se doporučuje použití aerosolové aplikační formy. V odůvodněných
případech může být přípravek VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet. nahrazen přípravky
buď MP-10 FUM sol a. u. vet. při použití fumigační aplikační formy nebo M-1 AER sol.
a. u. vet. při použití aerosolové aplikační formy.

Čl. II OSTATNÍ POVINNOSTI CHOVATELŮ VČEL

Všem chovatelům včel se nařizuje důsledné průběžné odstraňování posledního zavíčkovaného trubčího plodu, popř. vyřezávání stavebních rámků, a sledování přirozeného spadu roztočů u nejsilnějších včelstev v období od července do září 2008. V případech, kdy je průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než pět samiček na den, je chovatel povinen toto podezření na vysokou intenzitu varroázy včel bez prodlení oznámit správnímu úřadu.

Čl. III ODBĚR VZORKŮ ZIMNÍ ÚLOVÉ MĚLI

Všem chovatelům včel se nařizuje:
(1) Po ukončení podzimního ošetření včelstev očistit podložky ometením a vložit je na dobu nejméně 30 dnů na dno úlů do všech včelstev, a to v termínu nejpozději ke dni 15. prosince 2008 pro území okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí a nejpozději ke dni 31. prosince 2008 pro území okresů Chrudim a Pardubice. Po posledním ošetření před vložením podložek k odběru zimní úlové měli se doporučuje dodržet interval mezi posledním ošetřením a ometením podložek v délce nejméně 7 dní.
(2) Odebrat vzorky zimní lilové měli, a to nejdříve po uplynutí 30 dnů od vložení podložek, a do 15. února 2009 je odevzdat prostřednictvím příslušné Základní organizace Českého svazu včelařů na územní pracoviště správního úřadu k laboratornímu vyšetření. Zimní úlová měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm.

Čl. IV JARNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV

(1) Provedení jarní léčby v roce 2009 se nařizuje všem chovatelům včel u všech včelstev
na stanovištích územně příslušejících k základním organizacím Českého svazu včelařů,
ve kterých bylo na základě vyšetření zimní úlové měli zjištěno méně než 25 %
negativních stanovišť.
(2) Na ostatním území Pardubického kraje se nařizuje provedení jarní léčby v roce 2009 všem
chovatelům u všech včelstev na stanovištích,
a) jejichž průměrná incidence varroázy včel ze vzorků zimní úlové měli byla více než tři
samičky Vorroa destruktor na včelstvo, nebo
b) u kterých nebyl odebrán vzorek zimní úlové měli k laboratornímu vyšetření
na varroázu včel.
(3) Chovatelé včel uvedení v předchozích bodech jsou povinni zajistit léčbu včelstev nátěrem plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER sol. a. u. vet. při současné fumigaci přípravkem VARIDOL FUM a. u. vet., a to v termínu nejpozději do 15. dubna 2009.

Čl. V SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních
opatření může správní úřad podle § 71 odst. l písm. c) a § 72 odst. l písm. d)
veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž
je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.

MVDr. Josef Boháč
ředitel krajské veterinární správy pro Pardubický kraj
V Pardubicích dne 17. června 2008

(Text byl pořízen OCR převodem z netextového souboru PDF vystaveného na webu www.svscr.cz a může obsahovat chyby vzniklé při tomto převodu.)

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.